dandryer@dandryer.cz   |   +420 604 515 222
Následuj nás:

Odběr elektrozařízení

Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro konečné uživatele

•    Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č.7/2005 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb.o odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu nových povinností.
•    Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí.

Povinnosti výrobce/dovozce

•    Zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a další materiálové využití OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení)
•    Navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další materiálové využití
•    Označení elektrozařízení grafickým symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice. Toto označení upozorňuje, že OEEZ  nesmí být odstraňována s komunálním odpadem.

•    Informování konečných uživatelů prostřednictvím distributorů o způsobu provedení odděleného sběru.
•    Hlášení změn údajů
•    Zpracování ročního hlášení

Povinnosti prodejců
•    Podat spotřebitelům (občanům, domácnostem) všechny důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Sběrná místa jsou zobrazena a vypsána na http://www.remasystem.cz/
•    Zajištění, aby měl spotřebitel možnost při nákupu nového zařízení odevzdat použité zařízení v místě prodeje a to minimálně ve stejném počtu kusů podobného typu a použití.

Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení
•    tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný výrobek u prodejce
•    odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako „Místo zpětného odběru“
•    odevzdáním do sběrných dvorů
•    likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných kolektivními systémy

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne:
1)    místní úřad vaší obce
2)    správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu
3)    sběrny OEEZ
4)    služba pro odvoz komunálního odpadu
5)    www.remasystem.cz

Úplné znění zákona o odpadech, nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

 

Osvědčení o povinosti zpětného odběru zde…