dandryer@dandryer.cz   |   +420 604 515 222
Následuj nás:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.       Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Derpat Czech, s.r.o., se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 06131042, DIČ: CZ06131042, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276733, adresa pro doručování (provozovna, kancelář, příjem a výdej zboží): Za Zastávkou 373 (budova A12), 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, telefon: +420 604 515 222, e-mail: info@derpat.cz, www: derpat.cz (dále jen „prodávající“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo obdobné smlouvy (dále jen „smlouva“, není-li výslovně uvedeno jinak) nebo v souvislosti s takovou smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají prodávající a jiná fyzická nebo právnická osoba (dále jen „zákazník“) osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní internetových stránek cz, dandryer.cz nebo homeanddesign.cz (dále jen „internetový obchod“).
 3. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Ustanovení obchodních podmínek nevylučují uzavření smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Případná odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.    Informace o zboží nebo díle, cenách a nákladech

 1. Informace o zboží a informace o činnostech, jejichž výsledek je předmětem díla, včetně popisu jejich hlavních vlastností, jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu, případně v individuální cenové nabídce prodávajícího pro určitého zákazníka (dále jen „cenová nabídka“) nebo v katalogu prodávajícího. Informace o zboží a díle jsou také k dispozici v provozovně prodávajícího.
 2. Informace o cenách zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu, v provozovně prodávajícího, případně v cenové nabídce. Informace o ceně díla jsou uvedeny v cenové nabídce. Ceny zboží a díla jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak, a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu a v provozně prodávajícího zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v nich uváděny. Ceny zboží uvedené v cenové nabídce zůstávají v platnosti po dobu platnosti cenové nabídky nebo do prudkého výkyvu ceny oceli či kurzu eura; v případě změny cen uvedených v cenové nabídce bude před uzavřením smlouvy zákazníkovi předložena nová cenová nabídka. Ceny díla uvedené v cenové nabídce zůstávají v platnosti po dobu platnosti cenové nabídky. Před uzavřením smlouvy je tak zákazník informován o konečné ceně včetně všech daní, poplatků a nákladů na dodání.
 3. Veškerá prezentace zboží a činností, jejichž výsledek je předmětem díla, ve webovém rozhraní internetového obchodu nebo v katalogu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takového zboží nebo díla. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu, případně v cenové nabídce. Informace o nákladech spojených s provedením a předáním díla jsou uvedeny v cenové nabídce. Informace o těchto nákladech platí pouze v případech, kdy je zboží nebo dílo dodáváno v rámci území České republiky, pokud není uvedeno jinak. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, která je podmíněna zaplacením minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve stanovené výši, a dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy zákazníkem, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma, právo zákazníka na dopravu zboží zdarma zaniká a zákazník je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 5. Případné slevy z ceny zboží nebo díla nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem jinak.
 6. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Prodávající je oprávněn vyžadovat od zákazníka zaplacení zálohy na objednané zboží nebo dílo nebo platbu kupní ceny před dodáním zboží (viz článek III. těchto obchodních podmínek).

III.  Objednávka zboží nebo díla, uzavření smlouvy

 1. Objednávku zboží může zákazník provést těmito způsoby:
 • osobní objednávka,
 • telefonická objednávka,
 • e-mailová objednávka,
 • objednávka prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, a to buď s využitím zákaznického účtu, pokud byl zákazníkovi vytvořen, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez využití zákaznického účtu.
  1. Při osobní, telefonické nebo e-mailové objednávce zboží:
   • Zákazník sdělí nebo zašle objednávku prodávajícímu. Objednávka zákazníka může být založena na předchozí cenové nabídce prodávajícího.
   • Prodávající je oprávněn vyžadovat od zákazníka zaplacení zálohy na objednané zboží nebo platbu kupní ceny před dodáním zboží.
   • Po ujednání všech náležitostí kupní smlouvy potvrdí prodávající zákazníkovi přijetí objednávky. Doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva.
   • Je-li mezi prodávajícím a zákazníkem ujednána záloha na objednané zboží nebo platba kupní ceny před dodáním zboží, vystaví prodávající zákazníkovi po potvrzení objednávky zálohovou fakturu nebo fakturu. Pokud není v takovém případě zálohová faktura nebo faktura řádně a včas uhrazena, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Po uhrazení zálohové faktury nebo faktury odešle prodávající zboží zákazníkovi nebo připraví zboží k osobnímu odběru zákazníkem.
   • Není-li mezi prodávajícím a zákazníkem ujednána záloha na objednané zboží nebo platba kupní ceny před dodáním zboží, odešle prodávající zboží zákazníkovi nebo připraví zboží k osobnímu odběru zákazníkem bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy.
  2. Při objednávce zboží prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu:
   • Zákazník si při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a způsob doručení. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
   • Zákazník odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU.
   • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník ve své objednávce zadal. Doručením potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zákazníka je uzavřena kupní smlouva.
   • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nedojde-li k dodatečnému potvrzení objednávky zákazníkem, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi.
   • Prodávající bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy odešle zboží zákazníkovi nebo připraví zboží k osobnímu odběru zákazníkem.
  3. Objednávku díla (nabízeného prostřednictvím webového rozhraní internetové stránky cz) může zákazník provést pouze po předchozím osobním jednání mezi prodávajícím a zákazníkem, během kterého jsou ujednány náležitosti smlouvy o dílo. Po osobním jednání předloží prodávající zákazníkovi cenovou nabídku na zhotovení díla. Pokud zákazník s cenovou nabídkou souhlasí, potvrdí její přijetí dohodnutým způsobem prodávajícímu. Doručením potvrzení zákazníka o přijetí cenové nabídky prodávajícímu je uzavřena smlouva o dílo. Před zahájením provádění díla vystaví prodávající zákazníkovi zálohovou fakturu. Záloha na cenu za dílo činí 60 % z konečné ceny za dílo, včetně daně z přidané hodnoty. Doplatek ceny za dílo uhradí zákazník dohodnutým způsobem po předání díla. Do uhrazení zálohy na základě zálohové faktury není prodávající povinen zahájit provádění díla. Pokud není záloha uhrazena řádně a včas, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
  4. Při provádění objednávky je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle před uzavřením smlouvy zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení zákazníka o přijetí této nabídky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v pozměněné nabídce, případně v těchto obchodních podmínkách.
  6. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem je závazná. Zákazník může zrušit objednávku do okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem s využitím telefonního čísla nebo e-mailové adresy prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.
  7. V případě, že došlo ke zřejmé technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo díla v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zákazníkovi zboží nebo provést dílo za tuto zcela zřejmě chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek; smlouva v takovém případě nebyla uzavřena, neboť bylo jednáno v omylu. Prodávající informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení zákazníka o přijetí tohoto návrhu prodávajícímu.

IV.  Úhrada ceny zboží nebo díla, platební podmínky

 1. Zákazník je na základě uzavřené kupní smlouvy povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží včetně všech případných daní, poplatků a nákladů spojených s balením a dodáním zboží v ujednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Kupní cenu může zákazník uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 231355247/2010 (CZK) nebo 2601291543/ 2010 (EUR), vedený u Fio banky, a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay nebo prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží v místě určeném zákazníkem v objednávce,
 • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Za Zastávkou 373 (budova A12), 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy,
 • v hotovosti při osobním odběru ve výdejně zásilek na adrese Žebřík a Kolečko, Jablunkovská 2067/40b, 737 01 Český Těšín.
  1. Pokud byla mezi prodávajícím a zákazníkem ujednána záloha na objednané zboží nebo platba kupní ceny před dodáním zboží, řídí se splatnost kupní ceny ujednáním mezi prodávajícím a zákazníkem. V případě, kdy byla mezi prodávajícím a zákazníkem ujednána platba kupní ceny před dodáním zboží, nepoužije se ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.
  2. V případě platby v hotovosti, na dobírku nebo ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak.
  3. V případě platby kupní ceny prostřednictvím platební brány postupuje zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  4. Zákazník je na základě uzavřené smlouvy o dílo povinen uhradit prodávajícímu cenu za dílo včetně všech případných daní, poplatků a nákladů spojených s předáním díla v ujednané výši. Úhrada ceny za dílo je dále upravena v článku III. odst. 4 těchto obchodních podmínek.
  5. V případě bezhotovostní platby kupní ceny nebo ceny za dílo je zákazník povinen uvést při úhradě platby variabilní symbol platby, pokud byl prodávajícím určen. Závazek zákazníka uhradit kupní cenu nebo cenu za dílo je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu zákazníka a/nebo přiložen k dodávanému zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
  7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.     Přeprava a dodání zboží, předání a převzetí díla

 1. Zboží může být zákazníkovi dodáno:
 • smluvní přepravní službou na místo určené zákazníkem v objednávce,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Za Zastávkou 373 (budova A12), 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy,
 • osobním odběrem ve výdejně zásilek na adrese Žebřík a Kolečko, Jablunkovská 2067/40b, 737 01 Český Těšín,
 • vlastní dopravou prodávajícího na místo určené zákazníkem.
  1. Způsob dodání zboží je volen zákazníkem během objednávání zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu jeho odeslání a převzetí jsou uvedeny v objednávce zákazníka a v potvrzení objednávky prodávajícím.
  3. Prodávající informuje zákazníka o odeslání zboží zákazníkovi nebo o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru zákazníkem.
  4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s uskladněním zboží, s opakovaným doručováním zboží, resp. s jiným způsobem doručení zboží.
  5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit tuto skutečnost přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není zákazník povinen zásilku od přepravce převzít. Tím nejsou dotčena práva zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  8. Místo a způsob předání a převzetí díla se řídí individuálním ujednáním mezi prodávajícím a zákazníkem.

VI.  Zákaznický účet

 1. Zákazníkovi může být na základě jeho registrace vytvořen zákaznický účet. Registrace zákazníka probíhá buď v interním počítačovém systému prodávajícího na základě individuálního ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem, nebo v systému internetového obchodu na základě požadavku a údajů zadaných zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Při registraci zákazníka a vytváření uživatelského účtu je zákazník povinen uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Údaje uchovávané v zákaznickém účtu na základě sdělení zákazníka jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Po vytvoření zákaznického účtu do něj může zákazník přistupovat. Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může objednávat zboží také bez registrace.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 5. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet po delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo obchodních podmínek.
 7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII.       Odstoupení od smlouvy zákazníkem

 1. Zákazník, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů stanovenými k ochraně spotřebitele. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu) a smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího, a to bez udání důvodu. Podle obecně závazných právních předpisů není spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tzv. „atyp“),
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek činí 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  1. V případě, kdy spotřebitel není podle obecně závazných právních předpisů oprávněn odstoupit od smlouvy (zejména o dodávce zboží nebo díla, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu), mohou být mezi prodávajícím a spotřebitelem ujednány právo spotřebitele odstoupit od smlouvy po uhrazení odstupného (storno poplatku), zpravidla ve výši ujednané zálohy, a lhůta pro uplatnění tohoto práva.
  2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel v jejím průběhu odeslat prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  3. K oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na e-mailovou nebo poštovní adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Pokud prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy ve webovém rozhraní internetového obchodu, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  4. Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše těchto nákladů odpovídá částce účtované poskytovatelem služby, kterou spotřebitel využije k vrácení zboží.
  5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to včetně nákladů na dodání. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal; jiným způsobem vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky spotřebiteli jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Právo na odstoupení od smlouvy zákazníkem, který není spotřebitelem, se řídí ujednáním mezi prodávajícím a zákazníkem; pokud takové ujednání není, řídí se obecně závaznými právními předpisy.

VIII.    Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, anebo pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, případně z důvodu vyšší moci. Prodávající bezodkladně oznámí zákazníkovi odstoupení od smlouvy e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem a vrátí zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.

IX.  Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamace

 1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží nebo dílo nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží nebo dílo převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
  3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží nebo dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba u zboží běží od odevzdání věci zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu zboží jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Vadu krytou zárukou musí zákazník uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  4. Vytkl-li zákazník prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný předmět užívat.
  5. Ustanovení uvedená v odstavci 4 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
  6. Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím příslušné údaje.
  7. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím podle odstavce 8 tohoto článku obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, přijme prodávající reklamaci zejména osobně na adrese Za Zastávkou 373 (budova A12), 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, případně telefonicky na čísle +420 604 515 222 či e-mailem na adrese info@derpat.cz. V provozovně Praha 10 – Dolní Měcholupy je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
  8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle zákazníka (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  9. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odstavci 2 tohoto článku obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo zákazníkovi značné obtíže.
  10. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  11. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu může zákazník uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak mu soud toto právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  13. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek týkající se práv z vadného plnění se nepoužijí, pokud je zákazník podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se předmět smlouvy týká také jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě se práva zákazníka z vadného plnění řídí ujednáním mezi prodávajícím a zákazníkem; pokud takové ujednání není, řídí se obecně závaznými právními předpisy.

X.     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@derpat.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC ČR), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: https://evropskyspotrebitel.cz. ESC ČR se může zabývat pouze přeshraničními spotřebitelskými spory, jejichž stranami jsou podnikatel a spotřebitel. ESC ČR není příslušné k řešení vnitrostátních sporů českých spotřebitelů s českými obchodníky.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI.  Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici na webové stránce prodávajícího a ve webovém rozhraní internetového obchodu.

XII.       Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat e-mailem nebo poštou. Zákazník doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje zákazníkovi korespondenci na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Volbou práva podle předchozí věty nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, na místo neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Uzavřená smlouva je včetně obchodních podmínek uložena u prodávajícího a není k ní poskytován přístup.
 6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo obdobným způsobem užívat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 8. Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ______________.

 

 

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:              Derpat Czech, s.r.o., adresa sídla: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,
doručovací adresa: Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy,
telefon: +420 604 515 222, e-mail: info@derpat.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.